+66 (0) 849047797 (English) +66 (0) 818843499 (English) +66 (0) 626649829 (Thai) [email protected]

ล้านนา ลอว์เยอร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ

บริการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและให้บริการที่สำคัญแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศหรือแม้แต่คนไทยที่อาศัยอยู่ต่างถิ่นกำเนิด

บริษัท ล้านนา ลอว์เยอร์ มีความชำนาญการพิเศษสำหรับกฎหมายผู้สูงอายุ โดยเพ่งเล็งในการช่วยเหลือผู้ที่พักอาศัยอยู่ต่างประเทศ ครอบครัวชาวต่างชาติ และช่วยตอบคำถามที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อการอยู่ระยะยาว รวมถึงโรคภัย และทุพพลภาพ บริการสำหรับกฎหมายผู้สูงอายุของเราช่วยเหลือทั้งรายบุคคลและครอบครัวในหลายประเด็น รวมถึงการดูแลระยะยาว การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน และค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลสุขภาพ การวางแผนรายได้สำหรับผู้เกษียรณ นอกจากนี้ยังช่วยวางแผนการดูแลทรัพย์สิน ช่วยวางแผนสำหรับผู้ทุพพลภาพ วางแผนเรื่องที่อยู่ เช่น ช่วยเหลือในการใช้ชีวิต บ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ การตัดสินใจเรื่องการเงินและสุขภาพโดยการใช้อำนาจในการกระทำแทนผู้อื่นตามกฎหมาย หรือใบมอบฉันทะ การตัดสินใจในการเขียนหนังสือมอบอำนาจการจัดการเกี่ยวกับตัวเรา เช่น วาระสุดท้ายของชีวิต รวมถึงการเขียนพินัยกรรมและการวางแผนจัดการทรัพย์สิน

 

ทีมงานของ ล้านนา ลอว์เยอร์ เป็นที่รู้จักอย่างสากลว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายครอบครัว เราให้การช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างมีคุณภาพและใช้ได้จริงเพื่อคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและชาวต่างชาติอย่างครอบคลุมของกฎหมายครอบครัว ซึ่งรวมถึงการสมรส สัญญาก่อนสมรส การไกล่เกลี่ย การหย่าร้างโดยการยินยอม และคำสั่งจากศาล มูลค่าของทรัพย์สินที่พิพาท การแจ้งเกิด การตั้งครรภ์แทน สิทธิการคุ้มครองเด็ก และความรับผิดชอบของผู้ปกครอง การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม และการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ

พวกเราเป็นสำนักงานทนายความมืออาชีพในประเทศไทยที่อุทิศตนและมีเป้าหมายในการบริการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและให้บริการที่สำคัญแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศหรือแม้แต่คนไทยที่อาศัยอยู่ต่างถิ่นกำเนิด ด้วยความชำนาญในด้านกฎหมายครอบครัว กฎหมายธุรกิจ กฏหมายว่าด้วยเรื่องทรัพย์และทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์และการมอบหมายให้จัดการดูแลทรัพย์สินแทนเจ้าของ กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา บริษัท ล้านนา ลอว์เยอร์ มีทนายชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาและทนายในพื้นที่ที่มีประสบการณ์ในการจัดการและแก้ไขปัญหาในประเด็นทั่วไปสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศหรือแม้แต่คนไทยที่อาศัยอยู่ต่างถิ่นกำเนิด

พวกเราเป็นสำนักงานทนายความมืออาชีพในประเทศไทยที่อุทิศตนและมีเป้าหมายในการบริการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและให้บริการที่สำคัญแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศหรือแม้แต่คนไทยที่อาศัยอยู่ต่างถิ่นกำเนิด ด้วยความชำนาญในด้านกฎหมายครอบครัว กฎหมายธุรกิจ กฏหมายว่าด้วยเรื่องทรัพย์และทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์และการมอบหมายให้จัดการดูแลทรัพย์สินแทนเจ้าของ กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา

ที่ บริษัท ล้านนา ลอว์เยอร์ เราให้บริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศประชาชนทั่วไปในเรื่องทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ เน้นให้การช่วยเหลือด้านการซื้อขายและสัญญาเรื่องที่ดิน สัญญาบ้าน สัญญาคอนโดมีเนียม และสัญญาทรัพย์สินการค้า รวมถึงประเด็นต่างๆในการเช่าอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย เราสามารถให้คำแนะนำในการรับมืออย่างถูกต้องตามกฎหมายเรื่องข้อห้ามต่างๆสำหรับการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยของชาวต่างชาติ

เราให้บริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศประชาชนทั่วไปในเรื่องการวางแผนจัดการทรัพย์สิน รวมถึงพินัยกรรม หนังสือแสดงเจตนา และการจดทะเบียนทรัพย์สิน

เราให้บริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศประชาชนทั่วไปในการให้คำแนะนำในด้านข้อบังคับและการหลีกเลี่ยงอันตรายแอบแฝงและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ การช่วยเหลือในด้านนี้มีการดำเนินการอย่างมีขั้นตอนทั้งการเริ่มต้นและระหว่างการปฎิบัติการสำหรับภาคธุรกิจ และบริษัท นอกจากนี้ยังรวมถึงหน่วยงานไม่แสวงหากำไรหรือมูลนิธิในประเทศไทย เรายังให้บริการด้านการจดทะเบียน ใบอนุญาติ หนังสืออนุญาติทำงาน ภาษี การยินยอม ระบบการจัดการ การจ้างงานา ทรัพย์สิน ข้อบังคับต่างๆ และบริการด้านงานเลขานุการสำหรับหน่วยงานทั้งบริษัทแสวงหากำไรและหน่วยงานไม่แสวงหากำไร

 

 

ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือกลายเป็นสถานที่ที่มีผู้คนหลังเกษียรณต้องการมาพำนักอาศัยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ด้วยประชากรผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ก็เพิ่มมากขึ้นและมีความต้องการและความจำเป็นที่หลากหลายยิ่งขึ้น การบริการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในด้านกฎหมายด้านสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากในปัจจุบัน บริษัทกฎหมายของเราพร้อมมที่จะรับผิดชอบหน้าที่นี้ ถึงแม้ว่ากฎหมายนี้จะค่อนข้างซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความเข้าใจดีและการมีประสบการณ์ตรงในด้านกฎหมายสุขภาพช่วยให้เราสามารถช่วยเหลือลูกความได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการชี้แนวทางและให้คำแนะนำที่มีความซับซ้อนด้านสุขภาพ

 

บริษัท ล้านนา ลอว์เยอร์ เข้าใจดีสำหรับข้อจำเป็นในการดูแลคอนโดมีเนียมและที่พักอาศัย โดยจะต้องมีทนายความที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและเชี่ยวชาญในด้านนี้ หากปราศจากตัวแทนในการดูแลเรื่องคอนโดมีเนียมและที่พักอาศัยความเสี่ยงหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือทรัพย์สิน กฎหมายคอนโดมีเนียมและที่พักอาศัยเป็นหนึ่งในการให้บริการหลักที่เรามี และเราพร้อมรับผิดชอบในการช่วยเหลือในการให้บริการเรื่องกฎหมายคอนโดมีเนียม บ้านพักอาศัย และบริษัทดูแลบ้าน เราเป็นตัวแทนของลูกความและช่วยเหลือในเรื่องที่ลูกความต้องการในกรณีที่มีข้อเกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายที่ดินเพื่อช่วยในการพิจารณา

เราให้บริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายให้แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศประชาชนทั่วไปในด้านกฎหมายอาญาทุกกรณี รวมถึงกรณีป้องกันตัวเองจากการถูกทำร้ายร่างกาย ยาเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศ ฆาตกรรม อาวุธผิดกฎหมาย และ การฟอกเงิน รวมไปถึงการประกันตัว คำขอและการช่วยเหลือเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราว

บริษัท ล้านนา ลอว์เยอร์ ภูมิใจในการมีเป้าหมายในการช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าบริการและทำงานร่วมกับพันธมิตรในการช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องความเท่าเทียมทางสังคม เราเป็นผู้นำเพียงหนึ่งเดียวในการให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยไม่มีค่าบริการเพื่อช่วยเหลือลูกความที่ต้องการความช่วยเหลือด้านคำแนะนำด้านกฎหมาย และผู้ที่มีปัญหาด้านการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ การช่วยเหลือนี้จะพิจารณาจากความเหมาะสมด้านคุณความดี และความขัดสนทางการเงิน

บริษัท ล้านนา ลอว์เยอร์ มีทนายความชาวต่างชาติและทนายความในพื้นที่ที่พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพในบริการหลายๆด้าน รวมถึงการเข้าเมือง การรับรองเอกสาร การแปลเอกสารและบัญชี