+66 (0) 849047797 (English) +66 (0) 818843499 (English) +66 (0) 626649829 (Thai) [email protected]

กฎหมายครอบครัว

ทีมงานของ ล้านนา ลอว์เยอร์ ประจำอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย แต่ทำงานทั่วพื้นที่ในประเทศไทยเป็นที่รู้จักอย่างสากลว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายครอบครัว เราให้การช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างมีคุณภาพและใช้ได้จริงเพื่อคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและชาวต่างชาติอย่างครอบคลุมของกฎหมายครอบครัว ซึ่งรวมถึงการสมรส สัญญาก่อนสมรส การไกล่เกลี่ย การหย่าร้างโดยการยินยอม และคำสั่งจากศาล มูลค่าของทรัพย์สินที่พิพาท การแจ้งเกิด การตั้งครรภ์แทน สิทธิการคุ้มครองเด็ก และความรับผิดชอบของผู้ปกครอง การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม และการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ ลูกความของเราสามารถเชื่อใจในจริยธรรมและการรักษาความลับได้อย่างแน่นอน เราทำงานด้วยการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่และมากด้วยประสบการณ์ในการทำงานอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัว

ประเด็นกฎหมายครอบครัวในประเทศไทยจะมีความหลากหลายและค่อนข้างซับซ้อน ประเด็นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายหลายขั้นตอนและความขัดแย้งของประเด็นกฎหมาย และหลายคู่กรณี ความหลากหลายด้านความสามารถของทีมงานทั้งทนายชาวต่างชาติและทนายในพื้นที่พร้อมทั้งมากด้วยประสบการณ์ที่สามารถจัดการและแก้ไขในประเด็นต่างๆด้วยการดูแลลูกความด้วยการใส่ใจอย่างละเอียด และยึดหลักช่วยเหลือด้านกฎหมายแบบยึดถือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนมากน้อยเพียงใดก็ตาม

คุณมีคำถามเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวหรือไม่?

รับคำปรึกษาจากทนายความได้ที่นี่