+66 (0) 849047797 (English) +66 (0) 818843499 (English) +66 (0) 626649829 (Thai) [email protected]

กฎหมายผู้สูงอายุ

มีความชำนาญการพิเศษสำหรับกฎหมายผู้สูงอายุ โดยเพ่งเล็งในการช่วยเหลือผู้ที่พักอาศัยอยู่ต่างประเทศ ครอบครัวชาวต่างชาติ และช่วยตอบคำถามที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อการอยู่ระยะยาว รวมถึงโรคภัย และทุพพลภาพ บริการสำหรับกฎหมายผู้สูงอายุของเราช่วยเหลือทั้งรายบุคคลและครอบครัวในหลายประเด็น รวมถึงการดูแลระยะยาว การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน และค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลสุขภาพ การวางแผนรายได้สำหรับผู้เกษียรณ นอกจากนี้ยังช่วยวางแผนการดูแลทรัพย์สิน ช่วยวางแผนสำหรับผู้ทุพพลภาพ วางแผนเรื่องที่อยู่ เช่น ช่วยเหลือในการใช้ชีวิต บ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ การตัดสินใจเรื่องการเงินและสุขภาพโดยการใช้อำนาจในการกระทำแทนผู้อื่นตามกฎหมาย หรือใบมอบฉันทะ การตัดสินใจในการเขียนหนังสือมอบอำนาจการจัดการเกี่ยวกับตัวเรา เช่น วาระสุดท้ายของชีวิต รวมถึงการเขียนพินัยกรรมและพิสูจน์พินัยกรรม

ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือกลายเป็นสถานที่ที่มีผู้คนหลังเกษียรณต้องการมาพำนักอาศัยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย การหลั่งไหลของประชากรกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความจำเป็นมากต่อการช่วยเหลือในด้านกฎหมายผู้สูงอายุมีที่ผลบังคับใช้ บริษัททนายความของเรามีทนายความชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน และทนายความคนไทยที่ตระหนักถึงความต้อการนี้และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในด้านนี้สำหับประชากรที่อยู่ในภสถนาะที่ไม่มั่นคง เรายังเข้าใจดีว่ากฎหมายผู้สูงอายุมีที่ผลบังคับใช้มีความเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน แต่มีองค์ประกอบเพิ่มเติม และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยมุมมองที่แตกต่างของเราในการทำงานที่มากกว่าการใช้กฎหมายแบบดั้งเดิม เราภูมิใจในให้การดูแลอย่างเห็นอกเห็นใจ อดทน ให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายแบบยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

 

คุณมีคำถามเกี่ยวกับกฎหมายผู้สูงอายุหรือไม่?

รับคำปรึกษาจากทนายความได้ที่นี่