+66 (0) 849047797 (English) +66 (0) 818843499 (English) +66 (0) 626649829 (Thai) [email protected]
ว่าที่ร้อยตรีปรีดา สายอุปราช
กรรมการบริษัท/หัวหน้าสำนักงาน

อีเมล์: [email protected]

ประวัติ

ปรีดา อุปราช เริ่มต้นประกอบวิชาชีพนักกฎหมายด้วยการเปิดสำนักงานกฎหมายอุปราชทนายความ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ปัจจุบันเขาเป็นทนายอาสาด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้แก่สมาคมนักกฎหมายภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร และคณะกรรมการดำเนินการสำหรับโครงการช่วยเหลือผู้ใช้สารเสพติดให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ปรีดา เกิดที่จังหวัดลำปาง และปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เขาได้อุทิศตนทำงานเพื่อวิชาชีพด้านกฎหมายในการให้บริการด้านกฎหมายอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมแต่ลูกความทั้งในภาคเหนือและประเทศไทย

ปรีดาสำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยม สาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2552-2554ด้วยความสามารถทั้งด้านวิชาการและความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมเพื่อความยุติธรรมทำให้เขามีโอกาสเข้าร่วมโครงการคลีนิคกฎหมายและได้เป็นผู้นำโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 – 25 โครงการนี้ทำให้เขาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์การให้บริการด้านกฎหมายโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับผู้ด้อยโอกาสและการให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักโทษในประเทศไทย นอกจากนี้เขายังช่วยสมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิเด็กด้วยโอกาส และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ทุรกันดารอีกด้วย

เขาเคยทำงานกับหน่วยงานไม่แสวงหากำไร ด้านการเข้าถึงกระบวนการการเข้าถึงความยุติธรรมและการศึกษาด้านกฎหมาย “มูลนิธิ แบบ ซี ซี แอล อี” และเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสัมนา การจัดอบรม และการให้ความช่วยเหลือชุมชน

ปรีดายังเป็นสมาชิกหลักในคณะจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ Asia Pro Bono Conference และเขาให้ความช่วยเหลือและสร้างความความแข็งแรงให้แก่เครือข่ายสำหรับนักกฎหมายที่ทำงานช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนในงาน Asia Pro Bono Conference  อีกด้วย

ขอบเขตในการทำงาน

ปรีดา มีประสบการณ์ในการทำงานหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ การจดทะเบียนการค้า กฎหมายแพ่ง การฟ้องคดี การอนุญาโตตุลาการ กฎหมายสัญญา และกฎหมายคุ้มครองตนเอง เขามีความเชี่ยวชาญในคดีกฎหมายอาญา และเชี่ยวชาญในวิธิดำเนินการด้วยประสบการณ์ในการจัดการพิจารณาและตัดสินคดีในคดีอาญาหลายคดี

การปฎิบัติงานด้านดคีกฎหมายอาญาของเขา ทำให้เขามีชื่อเสียงในด้านนี้ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งมักจะเห็นเขาปรากฎตัวหรือเป็นตัวแทนว่าความในหลายๆครั้งที่ผานมา

ปรีดา นำประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจในระบบกฎหมายไทย และคามรู้ คววามเข้าใจ และประสบการณ์ทำงานจริงในระดับสากลมาพัฒนาระบบการทำงานในบริษัท ล้านนา ลอว์เยอร์ นอกจากนี้เขายังมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วโดยนำทักษะทางด้านภาษามาใช้ในวิชาชีพ ทั้งการเป็นล่ามและนักแปล

สมาชิกและคณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการสำหรับโครงการช่วยเหลือผู้ใช้สารเสพติดให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภา
คณะกรรมการ สมาคมเครือข่ายช่วยเหลือผู้ใช้สารเสพติด

Bruce Avery Lasky

ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
อีเมล์: [email protected]

 

Joe Lynch

กรรมการบริษัท/หัวหน้าสำนักงาน
อีเมล์: [email protected]

 

วรลักษณ์ ทุ่งละออ (นุ่น)

ทนายความ
อีเมล์: [email protected]

ประวัติ

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 16
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่นที่ 40
 • ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

การทำงานด้านกฎหมาย

 • เสมียนทนายความ ตั้งแต่ปี 2555-2557
 • ทนายความ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน

ขอบเขตในการปฎิบัติงาน

แพ่งและอาญา

มังกร ตั้งจิตรร่วมบุญ (บอส)

ทนายความ
อีเมล์: [email protected]

 

ประวัติ

มังกร ตั้งจิตรร่วมบุญ ชื่อเล่น บอส

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 17
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความประเภทผู้ฝึกงาน 1 ปี 2558

การทำงาน

 • ตำแหน่งนิติกรของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ
 • สำนักกฎหมายอุปราชทนายความเมื่อปี พ.ศ. 2558 และสำนักกฎหมายล้านนาลอว์เยอร์ จนถึงปัจจุบัน
ขอบเขตในการปฏิบัติงาน

แพ่งและอาญา

ศักรินทร์ นันตาลิตร (มิกซ์)

ทนายความ
อีเมล์: [email protected]

 

ประวัติ

ทนายความศักรินทร์ นันตาลิตร

การศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นที่ 9
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่นที่ 47

งานด้านกฎหมาย

 • เสมียนทนายปี 2558 – 2560
 • ทนายความปี 2561 จนถึงปัจจุบัน
ขอบเขตในการปฏิบัติงาน

แพ่งและอาญา

กฤษฎาภรณ์ สุริยวรรณ (ฝ้าย)

เสมียนทนาย/บัญชี
อีเมล์: [email protected]

 

ประวัติ

กฤษฎาภรณ์ สุริยวรรณ ชื่อเล่น ฝ้าย

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ระดับอนุปริญญา(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) สาขาบัญชี วิทยาลัยพาณิชการเชียงใหม่

การทำงาน

 • เข้าบรรจุงานที่ ธนาคารธนชาต สำนักงานใหญ่เชียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ (สินเชื่อ/ไฟแนนซ์) ประมาณ 2 ปี
 • ทำงานกับ บริษัท ล้านนา ลอว์เยอร์ ตำแหน่ง เสมียนทนายความ/บัญชี จนถึงปัจจุบัน
ขอบเขตในการปฏิบัติงาน
สุกฤษฎิ์ จันทร์ศิลป์ (เกม)

ทนายความ
อีเมล์: [email protected]

 

ประวัติ

การศึกษา

 • ปริญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 23 
ขอบเขตในการปฏิบัติงาน

แพ่งและอาญา